Kategori arşivi Genel

DUYURULAR

GENELE KURUL DUYURUSU

BURS DUYURUSU

DERNEK VEYA VAKIFTAN BURS ALANLAR İLE YENİ BURS TALEP EDENLER İÇİN HER EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN GEÇERLİDİR.

1- Dernek ve Vakfımız, amaçları içinde yer alan eğitime destek için  Erzincan dışındaki Fakültelerde okumaya hak kazanan Erzincanlı, başarılı ve bursa ihtiyacı olan  öğrencilerimize  burs yardımında bulunmaktadır. Yine Erzincanlı  olup, Ankara’daki fakültelerde okumaya hak kazanan başarılı ve ihtiyacı olan  kız öğrencilerimiz belirli kontenjanımız içinde  % 50 oranında indirimle kiradaki kız yurdumuzda kalabilirler.

2-İlk kez burs başvurusunda bulunanlar,Burs Yönetmeliğimizdeki şartları taşımaları ve Veb sayfamızdaki Burs /Yurt Talep Formunun çıktısını alarak doldurup, yurt talebi  için Eylül ayı sonuna , burs talebi  içinse en son  her yılın  10 Ekim tarihine kadar bu sayfamızdaki adrese NORMAL POSTA yoluyla (Kargo, Aps, vb. değil) göndermeleri gerekmektedir. Fakülteye  ilk kez kaydını yaptıranlar için Okuldan alacakları kayıt belgesi, bir üst sınıfta okuyanlar ise okuldan alacakları transkrip ile formun ekinde gösterilen diğer  belgeleri eklemeleri gerekmektedir.

Not : Sadece Normal Posta İle gönderilen postalar kabul edilecektir. Kargo, APS vb ile gönderilen postalar kabul edilmeyecektir.

3-Bir önceki yıldan burs  alan öğrencilerimiz ise sadece okuldan alacakları onaylı  transkriplerini göndereceklerdir.

Transkriptini- sınıf geçmeye ait belgeyi göndermeyenlerin bursları kesilecektir. İlgili tüm öğrencilerimize duyurulur.

                                                                     ÖNEMLİ…

Dernek ve Vakıf, sınırlı gelirlerinden burs yardımı almaya gerçekten ihtiyacı olanlara burs yardımı yapabilmektedir. Belirli kontenjan için maddi imkanları kadar bu yardımı yapabilmektedir. Gerçekte ihtiyaç  olmayanlara burs verildiğinde, ihtiyacı olanlara burs verilememektedir. Bu nedenle burs yardımı alma İHTİYACINDA OLANLARIN burs için başvurmamalarını rica ediyoruz. 

Erküsav/Erzincander

1- Burs talepleri “Burs  İstek Formu”nda ki ,”Yukarıdaki Bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. ŞEKLİNDEKİ BEYAN VE İMZA ESAS KABUL EDİLEREK DEĞEERLENDİRME YAPILMAKTADIR.

2- Ancak,Burs talep edenin, burs  formundaki bu beyanı   ( yapılan araştırmalarda burs formundaki beyanla gerçekler birbirini tutmamakta noksan ve hatalı beyanlara rastlanmaktadır.)  esas alınarak kendisine  burs verildiğinde ise , beyannamedeki noksanlık ve hatalı beyanlar nedeniyle, bundan böyle,” Dernek ve Vakfın Burs verilecek öğrenci sayısı“na göre  burs almaya daha fazla ihtiyacı  olan kişinin burs alma hakkına engel olduğu /olacağı  dikkate alarak Dernek/Vakıftan burs talep edilmesi  ve yine form doldurulurken  “Burslarımız” bölümündeki  burs yönetmeliği hükümleriyle  ve aşağıdaki önerilerimizin  dikkate alması  etik açıdan da  doğru olacağını hatırlatmak isteriz.

 3- Yine Burs alabilme değerlendirilmesinde:

a- Erzincan Liselerinden mezun olmak ve ailesinin Erzincan’da  ikamet etmesi,

b- Aynı şehirde oturup aynı şehirdeki fakülteye kayıtlı olmaması,

c- Ailenin gelirinin burs almayı gerektirir seviyede  olması,

(gelirlerinin  burs almayı gerektirmesi- BURS ALMAYA İHTİYACININ BULUNMASI/ OLUNMASI )

d- Aynı aileden bir kişiye burs verilebildiğini dikkate alarak başvuruda bulunulması,

e- Derslerinde başarılı ve bursa ihtiyacının olması,

f- Başarıyı belgelemek ve bursun devamını sağlamak için her yıl transkriptini göndermesi

gibi hususlar  dikkate alınmaktadır.

Bu şartları taşıyanlar burs için müracaat etmelidir. Taşımayanlar etmemelidir.

Öğrencilerimize duyurulur.

ADRES:

ERZİNCAN İLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ & ERZİNCANLILAR KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

Necatibey Caddesi 34/3 Yenişehir / ANKARA

      Devamını oku

İLETİŞİM

ERZİNCAN İLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ & ERZİNCANLILAR KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

Necatibey Caddesi 34/3 Yenişehir / ANKARA

Tel: 0312 231 92 39 Fax: 0312 425 85 92

KARDEŞ VAKFIMIZ

MEHMET YAVUZ EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

Necatibey Cad. Balıkçıoğlu iş Mrk. No.4/103 Yenişehir/Ankara Tel: 0312-4183592 Faks. 0312- 4258592

e-mail:mehmetyavuzvakf@yandex.com

      Kurucusu:

         Av. Mehmet YAVUZ- Refahiyeli olup, İstanbul’da Avukatlık yapmış ve emekli olduktan sonda da bazı mal varlıklarıyla Refahiye ve Refahiyelilere hizmet için bu vakfı kurmuştur.

Vakıfla ilgili bilgiler için;

VAKIF SENEDİ

BURS YÖNETMELİĞİ

BURS FORMU

TANDIRBAŞI

2009 YILI DERGİSİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2019 YILI DERGİSİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BURSLARIMIZ

ERZİNCAN İLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ  & ERZİNCANLILAR KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

BURS ALMA YÖNETMELİĞİ

Madde 1 – Amaç : Bu yönetmelik, Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneği ile Erzincanlılar Kültür ve Sağlık Vakfı’nın Üniversite öğrencilerine vereceği öğrenim burs/ yurtta kalma esas ve şartlarını düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Madde 2 – Kapsam : Ailesinin ikamet ettiği yerden başka bir yerde ki, Fakültelerde okuyan lisans öğrencileriyle lisans üstü ve doktora öğrencilerine ve Erzincan’ la ilgili Eğitim,Kültür ve Sağlık alanlarında teorik ve uygulamalı araştırmalar yapan usta ve uzman kişilere burs verilmesini ve burs verme şekil ve şartlarının nasıl olacağı hususlarını kapsar.

Madde 3 – Tanımlar :

Dernek / Vakıf: Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneğini/ Erzincanlılar Kültür ve Sağlık Vakfı,

Yönetim : Dernekve Vakfın yönetim kurulunu,

Üye : Dernek ve Vakıf Yönetim kurulu üyesini,

Bursiyer : Burs almak isteyen öğrenci

Burs : Dernek ve vakıfça o öğretim döneminde ödenecek aylık burs miktarındır.

Madde 4 – Bursiyer Adayında aranacak şartlar:

1) Erzincan nüfusunda kayıtlı olmak

2) Erzincan liselerinden mezun olmak,

3) Ailesinin Erzincan’da ikamet etmesi,

4) Mezuniyet not ortalamasının en az iyi olması,

5) Kendisine bakmakla yükümlü olan ailenin gelirinin yeterli olmaması,

6) Kendisinden başka aile de okuyanların sayısının fazla olması,

7) Burs verilmesi gereken kayıtlı oldukları programın Yönetimce belirlenenler içinde olması,

8) Başarılı ve muhtaç olması,

9) Burs almaya hak kazandığında, okulundan mezun olduktan bir yıl sonra başlamak üzere Derneğin o tarihte verdiği burs miktarı, Dernek/ vakıf, burs vermiyor ise devletin verdiği burs miktarı kadar bir miktarı, Dernekten burs aldığı sürenin yarısı kadar süreyle, toptan veya ay ay Derneğe ödeyeceğine dair Taahhütname vermesi, (burs almaya hak kazandığında alınır.)

Madde 5- Bursiyerin belirlenmesi:

Yukarıdaki şartları taşıyan aday, Dernek / Vakıf Yönetimince hazırlanmış ve yönetmelik ekindeki başvuru formunu tam olarak doldurmak ve bu başvuru formuna ilk müracaatta nüfus kaydı ile nüfus kağıdı fotokopisini ekler. Burs alması kabul olunduğunda ise diğer belgeleri tamamlayarak Dernek verir.

a) Nüfus kayıt sureti,

b) 1 adet resim,

c) Yerleşim yeri belgesi,

e) Kayıtlı bulunduğu okuldan alınacak kayıt belgesi,

(yeni kayıt değil ileriki sınıflarda ise transkript)

f) Yurtta kalıyorsa yurt idaresinden alacağı yurtta kalma belgesi,

g) TC. Ziraat Bankasında açılacak hesabın nosu,

Dernek/Vakıf Yönetim kurulu, bilgi formundaki bilgilere ve belgelere göre başvuru formundaki değerlendirme kısmını doldurarak, burs almaya hak kazanan bursiyeri belirler ve adaya burs verilip verilmeyeceği bildirilir. Yönetimce kararlaştırılan taahhütnameyi kendisinden ister. Bu geldikten sonra burs ödemesine başlanır.

Madde 6- Bursiyer sayısı ve burs miktarı: Dernek /Vakıf Yönetim kurulu, bütçe durumunu dikkate alarak her yıl en geç Eylül ayı sonuna kadar burs verilecek öğrenci sayısı ile o yılın burs miktarını belirler. Yine Yönetim Kurulu her yıl Eylül ayı sonuna kadar, o yılın burs miktarını belirler. Burs süresi yıllık 9 aydır. Temmuz,Ağustos,Eylül aylarında burs ödemesi yapılmaz.

Madde 7- Bursun kesilmesi ve devamı : Dernek / Vakıf burs alan öğrencinin bursunun takip eden yıllarda devamı için sınıfını geçmesi şarttır. Bunun için bursiyer her yıl başında sınıfını geçtiğine dair transkript’ ini Derneğe göndermek zorundadır. Bunu yapmayan öğrencinin bursu kesilir. Yine, burs alma şartlarını kaybeden öğrencinin bursu da hiçbir ikaza hacet kalmadan kesilir. Dernek Yönetim kurulu bütçe olanakları, dernek amaçlarından önceliklerin değişimi gibi sebeplerle bursun kesilmesini veya burs verilmesine son verilmesini kararlaştırabilir. Bursu kesilen öğrenci müktesep hak iddiasında bulunamaz.

Yine başvuru formundaki bilgilerin yanlışlığının tespit edilmesi veya öğrencinin okuldan ilişinin kesilmesi ve yahut okula devam etmemesi hallerinde aldığı burs kesilir.

Madde 8- Bu yönetmelikte gerekli değişiklikleri yapmaya veya yeni hüküm ve şartlar getirmeye yönetim kurulu yetkilidir.

Madde 9- Yönetmelik Yönetim kurulunun kabulüyle yürürlüğe girer.

Madde l0- Bu yönetmelik hükümlerini yönetim kurulu yürütür.

BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

VAKFIMIZ

ERZİNCANLILAR KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

Vakfın Adı :

Madde l- Vakfın adı Erzincanlılar Kültür ve Sağlık Vakfı’dır. Kısa adı ise “ERKÜSAV” olarak kullanılacaktır.

Vakfın Merkezi:

Madde 2- Vakfın merkezi, Necatibey Caddesi 34/3 – Yenişehir/Ankara’dadır. Ancak, Mütevelli Heyet kararıyla bu adres değiştirilebileceği gibi mal ve hizmetlerin yoğun olduğu yerlerde Şubeler açabilir. Şubelerin çalışma ve hesap usulleri bir yönetmelikle belirlenir.

Vakfın Tarihçesi :

Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneği, 14/01/1996 tarihli Genel Kurulda aldığı kararla, Derneğin sahibi bulunduğu bazı haklar yanında ,Vakıfların sağlayacağı bazı ek haklardan yararlanabilmek için bir Vakıf Kurulması kararı alınmış ve bu konuda Dernek Yönetim kurulu yetkilendirilmiştir.

Dernek Yönetim kurulu, ( M. Fuat Ünver, Bekir Ekinci, Ahmet Akartepe, M.Esat Ünal ve Erdal Tandıroğlu) 06/02/1997 tarihinde yaptığı toplantıda Derneğe ait Ankara- Kurtuluş Cemal Gürsel Cad. 42 noda bulunan 5 katlı binası ile Ankara- Yenişehir Sümer Sokak 5/1 de bulunan Erzincanlılar Evi adlı daireyi ve 1.000.00 Tl. (Eski 1.000.000.- Tl) koymak suretiyle, hemşehrilerimizden 24 kişiyi ve bunların verdikleri 20.000.-er TL yla . (Yirmi milyon) ( Erzincan İİi Kültür ve Eğitim Derneği, M.Fuat Ünver, Bekir Ekinci, Cemal Aytemiz, Refik Canay, Hüseyin Ağca, Turan Özmumcu, İzzet çağlayan Özdemir, Fahri Taş, Saim Tavşanoğlu, Nurettin Daşkın, Necip Tekin, Nazır Dumanlı, Haydar Kumbaroğlu, A.Nazif Atasoy, Ahmet Akartepe, Adnan Delikurt, Zeki Gürses, Gürbüz Erdoğan, Özdemir Erkal, Kerim Bitlislioğlu, Esalettin karaca, Şeref Çobanoğlu, Nurettin Yalçınkaya ve Yakup Yılmaz) kurulmuş ve 13/01/1998 tarihinde 373 sayı ile Tescil edilerek hükmi şahsiyet kazanmıştır.

Vakfın Kurucuları :

1-Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneği, 2-M.Fuat Ünver, (E.Genel Md.), 3- Bekir Ekinci (Avukat) , 4- Cemal Aytemiz (Prof.Dr.), 5-Refik Canay (E.memur), 6-Hüseyin Ağca (E.Öğretmen-Alb.), 7-Turan Özmumcu (Emekli me.),8- İzzet çağlayan Özdemir (Prof.Dr.), 9- Fahri Taş (E.Öğretmen), 10-Saim Tavşanoğlu (Avukat- işadamı),11- Nurettin Daşkın (Tacir), 12-Necip Tekin (E.Öğretmen),13- Nazır Dumanlı (Prof.Dr.) , 14- Haydar Kumbaroğlu (Eczacı), 15- A.Nazif Atasoy (E.Bankacı),16-Ahmet Akartepe (Tacir), 17- Adnan Delikurt (E.Müs.Yrd), 18- Zeki Gürses (İnş.Müh.), 19- Gürbüz Erdoğan (Prof.Dr.) , 20- Özdemir Erkal (E.Hv. Tümgeneral) ,21- Kerim Bitlislioğlu (Müfettiş), 22- Esalettin Karaca (İnş. Müh.), 23- Şeref Çobanoğlu (Tacir),24- Nurettin Yalçınkaya( Tacir) , 25- Yakup Yılmaz (E. Organizatör)

Vakfın Yönetim Kurulu :

Bekir Ekinci                   – Başkan

Yusuf Çağlar Gürses    – 2. Başkan

Ahmet Akartepe

Mustafa Ekinci

Zeki Gürses

Osman Baş

Gönül Kola

Vakfın Denetim Kurulu:

Muzaffer Çakır

İ. Çağlayan Özdemir

Vakfın Amacı:

Madde 3- Erzincan İlinin sosyal, ekonomik, kültürel ve sağlık yönlerinden kalkınmasını sağlamak; Bunun için;

 1. Erzincanlıların kültür ve eğitim düzeylerini yükseltmek için çalışmalar yapmak, kurslar açmak, seminer ve konferanslar düzenlemek,
 2. İlin tarihi, turistik ve kültürel değerlerine sahip çıkmak, tanıtmak, yaşatmak için çalışmalarda bulunmak, yayınlarda bulunmak,
 3. İlin merkez ve ilçelerinden yüksek öğrenim yapacaklar için yurtlar açmak, açılanlarla işbirliği yapmak, yardımlarda bulunmak,
 4. İlin merkez ve ilçelerinden yüksek öğrenim kurumlarında okuyanlardan ihtiyacı olanlara burs ve eğitim yardımı yapmak,
 5. İlin merkez ve ilçelerinde bulunan eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak maddi yardımlar yapmak, binaları onarmak veya yenisini yapmak, yaptırmak,
 6. İlin sağlık kurumlarıyla işbirliği yapılmak suretiyle muhtaç olanlara sağlık yardımlarında bulunmak, dispanser, sağlık ocağı, hastane yapmak, katkıda bulunmak, bu gibi tesisleri kurup işletmek, kiralamak,

Vakfın Faaliyetleri:

Madde 4- Vakfın amacının gerçekleşmesi için her türlü faaliyetler yanında;

a) Mal ve hizmetlerin gereği olan yerlere şubeler açmak ve kapatmak,

b) Her çeşit sözleşme akdetmek, kira sözleşmeleri yapmak, feshetmek, akdi tasarruflarda bulunmak,

c) Her türlü taşınır ve taşınmaz mal alıp satmak, ipotek verip almak, fek etmek,

ç) Borç alıp vermek,borçlanmak,

d) Vakfın amacına giren her türlü iktisadi işletmeyi açıp kapamak, ortaklıklar kurmak ve ayrılmak, kurulu ortaklıklara ortak olmak, bu tip işletmeleri kiralamak ve kiraya vermek, çalıştırmak,

e) Erzincanlıları bir araya getirmek ve kaynaşmayı sağlamak için lokal, dinlenme tesisi, okuma odaları açmak, kiralamak, kiraya vermek ve kapamak,

 • Amaçlar doğrultusunda her türlü eğlence, gece, balo gibi toplantılar yapmak,
 • Her türlü ayni, nakdi, kıymetli evrak bağışlarını kabul etmek ve hisse seni alıp satmak, devretmek,
 • Eğitim ve kültür hizmetlerinin gerektirdiği okul, dershane, fakülte gibi eğitim kurumları açmak, kiralamak, yapmak, çalıştırmak ve kapatmak,
 • Yasal çerçeveler içinde dergi ve gazete çıkarmak, yayınlarda bulunmak, matbaa ve yayınevi kurmak, açmak, kiralamak, işletmek ve kapatmak,
 • (Ankara 32. As.H.M.nin 12/03/2003 gün ve 2002/982 E.sayılı kararıyla yeni şekli)Mevcut binaları yıkmak, onarmak, kat karşılığı veya bizzat yenisini yapmak, yaptırmak, yine amaçlar doğrultusunda arsalar alıp bunlar üzerine bina veya tesisler yapmak,yaptırmak, yurt binaları inşaa etmek veya satın almak,

Vakfa Üyelik :

Madde 9-A) Vakfa üye olabilmek için;

 1. Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz ve 18 yaşını bitirmiş ve Erzincan nüfusuna kayıtlı Erzincanlı olmak,
 2. Mütevelli Heyetçe karalaştırılan giriş aidatıyla yıllık aidatı ödemeyi kabul etmek,
 3. Yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilmek gerekir.Ancak Erzincanlı olmamakla beraber, kendisini Erzincanlı sayarak Vakfa Mütevelli Heyetçe belirlenen miktardan az olmamak üzere nakdi, ayni veya benzer bağışta bulunanlar üye kabul edilebilirler.

B) Üyeler yazılı müracaat etmek suretiyle her zaman üyelikten ayrılabilirler.

C) Taahhüt ettikleri aidatı yazılı ihtara rağmen 30 gün içinde ödemeyenlerle, vakfın amaçlarıyla çıkarlarına, birlik ve beraberliğine aykırı davrananlar Yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

Üyelikten çıkan veya çıkarılanların Vakfa olan borçları tahsil edilir ve yaptıkları ödentiler iade edilmez.

Ç) Onur Üyeliği : Erzincan Milletvekilleri, Erzincan Valisi ve Belediye Başkanı,Erzincan’a bağlı ilçelerin Kaymakam ve Belediye Başkanları bu görevleri süresince Vakfın onur üyesidirler. Onur üyeleri aidat ödemezler organlarda görev alamazlar ve Genel Kurulda oy kullanamazlar.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 10- Vakfın Organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul
 2. Mütevelli Heyet,
 3. Yönetim kurulu,

ç) Denetim Kurulu

d) Genel Sekreter

Vakıf Mütevelli Heyeti gerektiğinde başka organlarda oluşturur ve bu organın görev ve sorumluluklarını belirler.

DERNEĞİMİZ

ERZİNCAN İLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ

Derneğin adı ve merkezi:

Madde 1- Derneğin Adı: Kamu Yararına Çalışır Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneği (Dernek, Bakanlar kurulunun 14/07/1964 gün ve 6/3337 Sayılı Kararıyla Kamu Yararına çalışan derneklerden sayılmıştır.)

Madde -2- Derneğin merkezi: Ankara’ dır. Yönetim Yeri : Ankara- Sıhhıye- Necatibey Caddesi No. 34/3 dedir.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Tarihçesi :

Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneği, Kasım 1948 tarihinde Ankara’da bulunan 60 a yakın Erzincanlı hemşehrimiz, 12 Kasım 1948 tarihinde (ki Aralarında Milletvekili Rauf Bayındır, Sebahattin Özbek, Hv. K.Komutanı Fevzi Uçaner, Asım Ruacan ‘nında bulunduğu) bir araya gelerek, “Erzincan ve ilçelerinden Ankara’ya okumaya gelen yardıma muhtaç öğrencilere memleket içinde ve dışında tahsil imkanları sağlamak, Erzincan halkının kültür ve Eğitim bakımından kalkınmasına katkıda bulunmak” amacıylabir dernek kurulması kararı almışlar ve hazırladıkları tüzükle kuruluş işlemi için 01/12/1948 tarihinde Ankara Valiliğine başvurmaları suretiyle kurulmuştur.

Daha doğrusu01/12/1948 tarihindeki başvuruyla, “Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneği” resmen kurularak hükmi şahsiyet kazanmış olmaktadır.

Dernek:

Bakanlar Kurulunun ,14/07/1964 gün ve 6/3337 sayılı Kararnamesiyle “Kamu Yararına Çalışan Dernek” lerden sayılmıştır.

Derneğin Kurucuları:

Behçet Kemal Çağlar (M.Vekili),Rauf Bayındır (M.Vekili) , Sebahattin Özbek(Doç.Dr.),Kemal Boralıdar (AÜ.Hukuk Fak. Yurt Müdürü) Halil Tanyol (Bayındırlık bakanlığı Muh. Md.) ,Süreyya Malkoç (Avukat) Necati Kumbar (AÜ.Huk.Fak. Öğrenci), Şerafettin Tarhan (AÜ.SBF. Öğrenci)

(resim- konacak- İlk kurucularla birlikte Erzincanlılar)

BÖLÜM II

Derneğin amacı, Çalışma konusu ve biçimleri :

Madde 3- a) Erzincan İli merkezi ve ilçelerinden öğrenim yapmak isteyen muhtaç öğrencilere yurt içinde ve dışında öğrenim imkanları sağlamak,

b) Erzincan halkının kültür ve eğitim düzeyinin yükselmesi için çalışmalar yapmak, yardımlar da bulunmak, kolaylıklar sağlamak,

c) Eğitim kursları açmak ve açılmış kurslara yardım ve önderlik etmek,

ç) İlin ve yöresinin tarihi, turistik ve kültürel değerlerine sahip çıkmak, bunları tanıtmak, yaşatmak ve onarımlarına katkıda bulunmak,

d) İlin sanat, tarihi eser, eğitim ve kültürünü tanıtan yayınlarda bulunmak,

e) İlin merkez ve ilçelerinden okumak durumunda olan öğrenciler için gerekli yerlerde öğrenci yurtları açmak, açılmış olan yurtları genişletmek, onarımlarına katkıda bulunmak , bu konuda faaliyette bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,,

f) Eğitim ve öğrenim yapan öğrencilerden yardıma muhtaç ve başarılı olanlara imkanlara göre maddi ve manevi yardımda bulunmak,

g) Eğitim ve öğretim hizmeti yapan kurumlarla işbirliği yapmak, il ve ilçelerin merkezlerindeki ve köylerindeki okullara eğitim malzemesi yardımında bulunmak, bakım ve onarımlarına katkı sağlamak,

h) Halkın sosyal ve fikri gelişmesine yardımcı olmak, hemşeriler arasında kültür alış verişinde bulunmak ve toplantılar düzenlemek,

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde- 4- Derneğin Faaliyetleri aşağıda gösterilmiştir.

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Derneğin Yönetim Kurulu :

Yusuf Çağlar Gürses    –  Başkan

Mustafa Ekinci             –  Başkan Yrd.

Tekin Kola                     –  Sayman

Gürol Yılmaz                –  Sekreter

Osman Tolga GÜL    –  Üye

Derneğin Denetim Kurulu:

Bekir Ekinci

Atilla  Özgül

Hikmet Yücel

Dernek Organları

Madde 10- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

BÖLÜM III

Üye olma hakkı ve üyelik işlemleri :

Madde 6- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultu da çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan Erzincanlı (Erzincan nüfusuna kayıtlı) gerçek ve tüzel kişi, (Erzincan’a özgü faaliyet gösteren) üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir

Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Üyelikten Çıkma

Madde 7- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez

Üyelikten Çıkarılma

Madde 8- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-İkazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6- Dernek ve üyeler hakkında asılsız beyanlarda bulunmak, bozucu ve ayrımcılık yapmak, iftira etmek, benzer derneklerle işbirliği yapmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 9- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler.

Her üyenin dernekte bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları olmayıp, isterlerse aidat verebilirler. ( 2.7.1989 G.K. değişikliği)

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 21-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Derneğe yeni üye olacaklardan, o günkü günlük asgari ücretin 4 katı giriş ödentisi ve her üyeden de yıllık 25 krş. üyelik aidatı alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentileri genel merkeze gönderilir, Genel Merkez şube giderleri için avans usulünü uygular.

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7- Yapılacak faaliyetlere katkı payı olarak üyelerden alınacak yardımlarla derneğin sosyal tesislerden yılda bir kez günlük asgari ücretin 2 alınacak katkı payı,

8-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edeceği kazançlar,

9- Diğer gelirler.