BURSLARIMIZ

BURSLARIMIZ

ERZİNCAN İLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ  & ERZİNCANLILAR KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

BURS ALMA YÖNETMELİĞİ

Madde 1 – Amaç : Bu yönetmelik, Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneği ile Erzincanlılar Kültür ve Sağlık Vakfı’nın Üniversite öğrencilerine vereceği öğrenim burs/ yurtta kalma esas ve şartlarını düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Madde 2 – Kapsam : Ailesinin ikamet ettiği yerden başka bir yerde ki, Fakültelerde okuyan lisans öğrencileriyle lisans üstü ve doktora öğrencilerine ve Erzincan’ la ilgili Eğitim,Kültür ve Sağlık alanlarında teorik ve uygulamalı araştırmalar yapan usta ve uzman kişilere burs verilmesini ve burs verme şekil ve şartlarının nasıl olacağı hususlarını kapsar.

Madde 3 – Tanımlar :

Dernek / Vakıf: Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneğini/ Erzincanlılar Kültür ve Sağlık Vakfı,

Yönetim : Dernekve Vakfın yönetim kurulunu,

Üye : Dernek ve Vakıf Yönetim kurulu üyesini,

Bursiyer : Burs almak isteyen öğrenci

Burs : Dernek ve vakıfça o öğretim döneminde ödenecek aylık burs miktarındır.

Madde 4 – Bursiyer Adayında aranacak şartlar:

1) Erzincan nüfusunda kayıtlı olmak

2) Erzincan liselerinden mezun olmak,

3) Ailesinin Erzincan’da ikamet etmesi,

4) Mezuniyet not ortalamasının en az iyi olması,

5) Kendisine bakmakla yükümlü olan ailenin gelirinin yeterli olmaması,

6) Kendisinden başka aile de okuyanların sayısının fazla olması,

7) Burs verilmesi gereken kayıtlı oldukları programın Yönetimce belirlenenler içinde olması,

8) Başarılı ve muhtaç olması,

9) Burs almaya hak kazandığında, okulundan mezun olduktan bir yıl sonra başlamak üzere Derneğin o tarihte verdiği burs miktarı, Dernek/ vakıf, burs vermiyor ise devletin verdiği burs miktarı kadar bir miktarı, Dernekten burs aldığı sürenin yarısı kadar süreyle, toptan veya ay ay Derneğe ödeyeceğine dair Taahhütname vermesi, (burs almaya hak kazandığında alınır.)

Madde 5- Bursiyerin belirlenmesi:

Yukarıdaki şartları taşıyan aday, Dernek / Vakıf Yönetimince hazırlanmış ve yönetmelik ekindeki başvuru formunu tam olarak doldurmak ve bu başvuru formuna ilk müracaatta nüfus kaydı ile nüfus kağıdı fotokopisini ekler. Burs alması kabul olunduğunda ise diğer belgeleri tamamlayarak Dernek verir.

a) Nüfus kayıt sureti,

b) 1 adet resim,

c) Yerleşim yeri belgesi,

e) Kayıtlı bulunduğu okuldan alınacak kayıt belgesi,

(yeni kayıt değil ileriki sınıflarda ise transkript)

f) Yurtta kalıyorsa yurt idaresinden alacağı yurtta kalma belgesi,

g) TC. Ziraat Bankasında açılacak hesabın nosu,

Dernek/Vakıf Yönetim kurulu, bilgi formundaki bilgilere ve belgelere göre başvuru formundaki değerlendirme kısmını doldurarak, burs almaya hak kazanan bursiyeri belirler ve adaya burs verilip verilmeyeceği bildirilir. Yönetimce kararlaştırılan taahhütnameyi kendisinden ister. Bu geldikten sonra burs ödemesine başlanır.

Madde 6- Bursiyer sayısı ve burs miktarı: Dernek /Vakıf Yönetim kurulu, bütçe durumunu dikkate alarak her yıl en geç Eylül ayı sonuna kadar burs verilecek öğrenci sayısı ile o yılın burs miktarını belirler. Yine Yönetim Kurulu her yıl Eylül ayı sonuna kadar, o yılın burs miktarını belirler. Burs süresi yıllık 9 aydır. Temmuz,Ağustos,Eylül aylarında burs ödemesi yapılmaz.

Madde 7- Bursun kesilmesi ve devamı : Dernek / Vakıf burs alan öğrencinin bursunun takip eden yıllarda devamı için sınıfını geçmesi şarttır. Bunun için bursiyer her yıl başında sınıfını geçtiğine dair transkript’ ini Derneğe göndermek zorundadır. Bunu yapmayan öğrencinin bursu kesilir. Yine, burs alma şartlarını kaybeden öğrencinin bursu da hiçbir ikaza hacet kalmadan kesilir. Dernek Yönetim kurulu bütçe olanakları, dernek amaçlarından önceliklerin değişimi gibi sebeplerle bursun kesilmesini veya burs verilmesine son verilmesini kararlaştırabilir. Bursu kesilen öğrenci müktesep hak iddiasında bulunamaz.

Yine başvuru formundaki bilgilerin yanlışlığının tespit edilmesi veya öğrencinin okuldan ilişinin kesilmesi ve yahut okula devam etmemesi hallerinde aldığı burs kesilir.

Madde 8- Bu yönetmelikte gerekli değişiklikleri yapmaya veya yeni hüküm ve şartlar getirmeye yönetim kurulu yetkilidir.

Madde 9- Yönetmelik Yönetim kurulunun kabulüyle yürürlüğe girer.

Madde l0- Bu yönetmelik hükümlerini yönetim kurulu yürütür.

BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Yazar hakkında

Erzincan administrator