Etiket arşivi VAKFIMIZ

VAKFIMIZ

ERZİNCANLILAR KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

Vakfın Adı :

Madde l- Vakfın adı Erzincanlılar Kültür ve Sağlık Vakfı’dır. Kısa adı ise “ERKÜSAV” olarak kullanılacaktır.

Vakfın Merkezi:

Madde 2- Vakfın merkezi, Necatibey Caddesi 34/3 – Yenişehir/Ankara’dadır. Ancak, Mütevelli Heyet kararıyla bu adres değiştirilebileceği gibi mal ve hizmetlerin yoğun olduğu yerlerde Şubeler açabilir. Şubelerin çalışma ve hesap usulleri bir yönetmelikle belirlenir.

Vakfın Tarihçesi :

Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneği, 14/01/1996 tarihli Genel Kurulda aldığı kararla, Derneğin sahibi bulunduğu bazı haklar yanında ,Vakıfların sağlayacağı bazı ek haklardan yararlanabilmek için bir Vakıf Kurulması kararı alınmış ve bu konuda Dernek Yönetim kurulu yetkilendirilmiştir.

Dernek Yönetim kurulu, ( M. Fuat Ünver, Bekir Ekinci, Ahmet Akartepe, M.Esat Ünal ve Erdal Tandıroğlu) 06/02/1997 tarihinde yaptığı toplantıda Derneğe ait Ankara- Kurtuluş Cemal Gürsel Cad. 42 noda bulunan 5 katlı binası ile Ankara- Yenişehir Sümer Sokak 5/1 de bulunan Erzincanlılar Evi adlı daireyi ve 1.000.00 Tl. (Eski 1.000.000.- Tl) koymak suretiyle, hemşehrilerimizden 24 kişiyi ve bunların verdikleri 20.000.-er TL yla . (Yirmi milyon) ( Erzincan İİi Kültür ve Eğitim Derneği, M.Fuat Ünver, Bekir Ekinci, Cemal Aytemiz, Refik Canay, Hüseyin Ağca, Turan Özmumcu, İzzet çağlayan Özdemir, Fahri Taş, Saim Tavşanoğlu, Nurettin Daşkın, Necip Tekin, Nazır Dumanlı, Haydar Kumbaroğlu, A.Nazif Atasoy, Ahmet Akartepe, Adnan Delikurt, Zeki Gürses, Gürbüz Erdoğan, Özdemir Erkal, Kerim Bitlislioğlu, Esalettin karaca, Şeref Çobanoğlu, Nurettin Yalçınkaya ve Yakup Yılmaz) kurulmuş ve 13/01/1998 tarihinde 373 sayı ile Tescil edilerek hükmi şahsiyet kazanmıştır.

Vakfın Kurucuları :

1-Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneği, 2-M.Fuat Ünver, (E.Genel Md.), 3- Bekir Ekinci (Avukat) , 4- Cemal Aytemiz (Prof.Dr.), 5-Refik Canay (E.memur), 6-Hüseyin Ağca (E.Öğretmen-Alb.), 7-Turan Özmumcu (Emekli me.),8- İzzet çağlayan Özdemir (Prof.Dr.), 9- Fahri Taş (E.Öğretmen), 10-Saim Tavşanoğlu (Avukat- işadamı),11- Nurettin Daşkın (Tacir), 12-Necip Tekin (E.Öğretmen),13- Nazır Dumanlı (Prof.Dr.) , 14- Haydar Kumbaroğlu (Eczacı), 15- A.Nazif Atasoy (E.Bankacı),16-Ahmet Akartepe (Tacir), 17- Adnan Delikurt (E.Müs.Yrd), 18- Zeki Gürses (İnş.Müh.), 19- Gürbüz Erdoğan (Prof.Dr.) , 20- Özdemir Erkal (E.Hv. Tümgeneral) ,21- Kerim Bitlislioğlu (Müfettiş), 22- Esalettin Karaca (İnş. Müh.), 23- Şeref Çobanoğlu (Tacir),24- Nurettin Yalçınkaya( Tacir) , 25- Yakup Yılmaz (E. Organizatör)

Vakfın Yönetim Kurulu :

Bekir Ekinci                   – Başkan

Yusuf Çağlar Gürses    – 2. Başkan

Ahmet Akartepe

Mustafa Ekinci

Zeki Gürses

Osman Baş

Gönül Kola

Vakfın Denetim Kurulu:

Muzaffer Çakır

İ. Çağlayan Özdemir

Vakfın Amacı:

Madde 3- Erzincan İlinin sosyal, ekonomik, kültürel ve sağlık yönlerinden kalkınmasını sağlamak; Bunun için;

 1. Erzincanlıların kültür ve eğitim düzeylerini yükseltmek için çalışmalar yapmak, kurslar açmak, seminer ve konferanslar düzenlemek,
 2. İlin tarihi, turistik ve kültürel değerlerine sahip çıkmak, tanıtmak, yaşatmak için çalışmalarda bulunmak, yayınlarda bulunmak,
 3. İlin merkez ve ilçelerinden yüksek öğrenim yapacaklar için yurtlar açmak, açılanlarla işbirliği yapmak, yardımlarda bulunmak,
 4. İlin merkez ve ilçelerinden yüksek öğrenim kurumlarında okuyanlardan ihtiyacı olanlara burs ve eğitim yardımı yapmak,
 5. İlin merkez ve ilçelerinde bulunan eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak maddi yardımlar yapmak, binaları onarmak veya yenisini yapmak, yaptırmak,
 6. İlin sağlık kurumlarıyla işbirliği yapılmak suretiyle muhtaç olanlara sağlık yardımlarında bulunmak, dispanser, sağlık ocağı, hastane yapmak, katkıda bulunmak, bu gibi tesisleri kurup işletmek, kiralamak,

Vakfın Faaliyetleri:

Madde 4- Vakfın amacının gerçekleşmesi için her türlü faaliyetler yanında;

a) Mal ve hizmetlerin gereği olan yerlere şubeler açmak ve kapatmak,

b) Her çeşit sözleşme akdetmek, kira sözleşmeleri yapmak, feshetmek, akdi tasarruflarda bulunmak,

c) Her türlü taşınır ve taşınmaz mal alıp satmak, ipotek verip almak, fek etmek,

ç) Borç alıp vermek,borçlanmak,

d) Vakfın amacına giren her türlü iktisadi işletmeyi açıp kapamak, ortaklıklar kurmak ve ayrılmak, kurulu ortaklıklara ortak olmak, bu tip işletmeleri kiralamak ve kiraya vermek, çalıştırmak,

e) Erzincanlıları bir araya getirmek ve kaynaşmayı sağlamak için lokal, dinlenme tesisi, okuma odaları açmak, kiralamak, kiraya vermek ve kapamak,

 • Amaçlar doğrultusunda her türlü eğlence, gece, balo gibi toplantılar yapmak,
 • Her türlü ayni, nakdi, kıymetli evrak bağışlarını kabul etmek ve hisse seni alıp satmak, devretmek,
 • Eğitim ve kültür hizmetlerinin gerektirdiği okul, dershane, fakülte gibi eğitim kurumları açmak, kiralamak, yapmak, çalıştırmak ve kapatmak,
 • Yasal çerçeveler içinde dergi ve gazete çıkarmak, yayınlarda bulunmak, matbaa ve yayınevi kurmak, açmak, kiralamak, işletmek ve kapatmak,
 • (Ankara 32. As.H.M.nin 12/03/2003 gün ve 2002/982 E.sayılı kararıyla yeni şekli)Mevcut binaları yıkmak, onarmak, kat karşılığı veya bizzat yenisini yapmak, yaptırmak, yine amaçlar doğrultusunda arsalar alıp bunlar üzerine bina veya tesisler yapmak,yaptırmak, yurt binaları inşaa etmek veya satın almak,

Vakfa Üyelik :

Madde 9-A) Vakfa üye olabilmek için;

 1. Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz ve 18 yaşını bitirmiş ve Erzincan nüfusuna kayıtlı Erzincanlı olmak,
 2. Mütevelli Heyetçe karalaştırılan giriş aidatıyla yıllık aidatı ödemeyi kabul etmek,
 3. Yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilmek gerekir.Ancak Erzincanlı olmamakla beraber, kendisini Erzincanlı sayarak Vakfa Mütevelli Heyetçe belirlenen miktardan az olmamak üzere nakdi, ayni veya benzer bağışta bulunanlar üye kabul edilebilirler.

B) Üyeler yazılı müracaat etmek suretiyle her zaman üyelikten ayrılabilirler.

C) Taahhüt ettikleri aidatı yazılı ihtara rağmen 30 gün içinde ödemeyenlerle, vakfın amaçlarıyla çıkarlarına, birlik ve beraberliğine aykırı davrananlar Yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

Üyelikten çıkan veya çıkarılanların Vakfa olan borçları tahsil edilir ve yaptıkları ödentiler iade edilmez.

Ç) Onur Üyeliği : Erzincan Milletvekilleri, Erzincan Valisi ve Belediye Başkanı,Erzincan’a bağlı ilçelerin Kaymakam ve Belediye Başkanları bu görevleri süresince Vakfın onur üyesidirler. Onur üyeleri aidat ödemezler organlarda görev alamazlar ve Genel Kurulda oy kullanamazlar.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 10- Vakfın Organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul
 2. Mütevelli Heyet,
 3. Yönetim kurulu,

ç) Denetim Kurulu

d) Genel Sekreter

Vakıf Mütevelli Heyeti gerektiğinde başka organlarda oluşturur ve bu organın görev ve sorumluluklarını belirler.