Etiket arşivi erzincan ili kültür ve eğitim derneği

DERNEĞİMİZ

ERZİNCAN İLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ

Derneğin adı ve merkezi:

Madde 1- Derneğin Adı: Kamu Yararına Çalışır Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneği (Dernek, Bakanlar kurulunun 14/07/1964 gün ve 6/3337 Sayılı Kararıyla Kamu Yararına çalışan derneklerden sayılmıştır.)

Madde -2- Derneğin merkezi: Ankara’ dır. Yönetim Yeri : Ankara- Sıhhıye- Necatibey Caddesi No. 34/3 dedir.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Tarihçesi :

Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneği, Kasım 1948 tarihinde Ankara’da bulunan 60 a yakın Erzincanlı hemşehrimiz, 12 Kasım 1948 tarihinde (ki Aralarında Milletvekili Rauf Bayındır, Sebahattin Özbek, Hv. K.Komutanı Fevzi Uçaner, Asım Ruacan ‘nında bulunduğu) bir araya gelerek, “Erzincan ve ilçelerinden Ankara’ya okumaya gelen yardıma muhtaç öğrencilere memleket içinde ve dışında tahsil imkanları sağlamak, Erzincan halkının kültür ve Eğitim bakımından kalkınmasına katkıda bulunmak” amacıylabir dernek kurulması kararı almışlar ve hazırladıkları tüzükle kuruluş işlemi için 01/12/1948 tarihinde Ankara Valiliğine başvurmaları suretiyle kurulmuştur.

Daha doğrusu01/12/1948 tarihindeki başvuruyla, “Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneği” resmen kurularak hükmi şahsiyet kazanmış olmaktadır.

Dernek:

Bakanlar Kurulunun ,14/07/1964 gün ve 6/3337 sayılı Kararnamesiyle “Kamu Yararına Çalışan Dernek” lerden sayılmıştır.

Derneğin Kurucuları:

Behçet Kemal Çağlar (M.Vekili),Rauf Bayındır (M.Vekili) , Sebahattin Özbek(Doç.Dr.),Kemal Boralıdar (AÜ.Hukuk Fak. Yurt Müdürü) Halil Tanyol (Bayındırlık bakanlığı Muh. Md.) ,Süreyya Malkoç (Avukat) Necati Kumbar (AÜ.Huk.Fak. Öğrenci), Şerafettin Tarhan (AÜ.SBF. Öğrenci)

(resim- konacak- İlk kurucularla birlikte Erzincanlılar)

BÖLÜM II

Derneğin amacı, Çalışma konusu ve biçimleri :

Madde 3- a) Erzincan İli merkezi ve ilçelerinden öğrenim yapmak isteyen muhtaç öğrencilere yurt içinde ve dışında öğrenim imkanları sağlamak,

b) Erzincan halkının kültür ve eğitim düzeyinin yükselmesi için çalışmalar yapmak, yardımlar da bulunmak, kolaylıklar sağlamak,

c) Eğitim kursları açmak ve açılmış kurslara yardım ve önderlik etmek,

ç) İlin ve yöresinin tarihi, turistik ve kültürel değerlerine sahip çıkmak, bunları tanıtmak, yaşatmak ve onarımlarına katkıda bulunmak,

d) İlin sanat, tarihi eser, eğitim ve kültürünü tanıtan yayınlarda bulunmak,

e) İlin merkez ve ilçelerinden okumak durumunda olan öğrenciler için gerekli yerlerde öğrenci yurtları açmak, açılmış olan yurtları genişletmek, onarımlarına katkıda bulunmak , bu konuda faaliyette bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,,

f) Eğitim ve öğrenim yapan öğrencilerden yardıma muhtaç ve başarılı olanlara imkanlara göre maddi ve manevi yardımda bulunmak,

g) Eğitim ve öğretim hizmeti yapan kurumlarla işbirliği yapmak, il ve ilçelerin merkezlerindeki ve köylerindeki okullara eğitim malzemesi yardımında bulunmak, bakım ve onarımlarına katkı sağlamak,

h) Halkın sosyal ve fikri gelişmesine yardımcı olmak, hemşeriler arasında kültür alış verişinde bulunmak ve toplantılar düzenlemek,

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde- 4- Derneğin Faaliyetleri aşağıda gösterilmiştir.

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Derneğin Yönetim Kurulu :

Yusuf Çağlar Gürses    –  Başkan

Mustafa Ekinci             –  Başkan Yrd.

Tekin Kola                     –  Sayman

Gürol Yılmaz                –  Sekreter

Osman Tolga GÜL    –  Üye

Derneğin Denetim Kurulu:

Bekir Ekinci

Atilla  Özgül

Hikmet Yücel

Dernek Organları

Madde 10- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

  1. Genel Kurul
  2. Yönetim Kurulu
  3. Denetim Kurulu

BÖLÜM III

Üye olma hakkı ve üyelik işlemleri :

Madde 6- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultu da çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan Erzincanlı (Erzincan nüfusuna kayıtlı) gerçek ve tüzel kişi, (Erzincan’a özgü faaliyet gösteren) üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir

Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Üyelikten Çıkma

Madde 7- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez

Üyelikten Çıkarılma

Madde 8- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-İkazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6- Dernek ve üyeler hakkında asılsız beyanlarda bulunmak, bozucu ve ayrımcılık yapmak, iftira etmek, benzer derneklerle işbirliği yapmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 9- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler.

Her üyenin dernekte bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları olmayıp, isterlerse aidat verebilirler. ( 2.7.1989 G.K. değişikliği)

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 21-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Derneğe yeni üye olacaklardan, o günkü günlük asgari ücretin 4 katı giriş ödentisi ve her üyeden de yıllık 25 krş. üyelik aidatı alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentileri genel merkeze gönderilir, Genel Merkez şube giderleri için avans usulünü uygular.

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7- Yapılacak faaliyetlere katkı payı olarak üyelerden alınacak yardımlarla derneğin sosyal tesislerden yılda bir kez günlük asgari ücretin 2 alınacak katkı payı,

8-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edeceği kazançlar,

9- Diğer gelirler.